صافی نیوز

برچسب: محمد مرادی کفراج

چله انقلاب
صافی نیوز / محمد مرادی کفراج فرماندار کوهدشت از دانش آموزان منتخب جشنواره چله انقلاب تجلیل و تقدیر کرد.