صافی نیوز

برچسب: مرتضی موثقی نیا

صافی – دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان هریس گفت: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است.